فرصت های شغلی

 

در ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﺎﻻ رازی اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﯾﻢ ﺗﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ، از ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ رﺷﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ…

 

موقعیت های شغلی

 

 

• نماینده علمی

فرم استخدام

  • فرم استخدام

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • سوابق کاری

  • نام محل کارسمتاز سالتا سال