_

محصولات مکمل

آنچه با استفاده از بهترین مواد اولیه برای حال خوش مردم سرزمین مان تولید می‌کنیم

_

قطره خوراکی آهن نانولیپوزومال لیپیفر®

شربت خوراکی آهن نانولیپوزومال لیپیفر®

قطره خوراکی آهن نانولیپوزومال لیپیفر® فورت

کپسول آهن نانو لیپوزومال لیپیفر®

شربت کلسیم نانولیپوزومال لیپوکلسید ®

قرص کلسیم نانولیپوزومال لیپوکلسید ®

شربت لیپی‌زینک ® پلاس

قرص جوشان مولتی ویتامین آرگوسول ®

قرص جوشان مولتی ویتامین کودکان آرگوسول ®

قرص جوشان ویتامین ث آرگوسول ®

قرص جوشان کلسیم پلاس آرگوسول ®